Aktuelt

Skattefradrag med BoligJobplan

getfile

I juni 2011 vedtog Folketinget en støtteordning, med det formål at tilskynde indkøb af forskellige serviceydelser og vedligeholdelsesopgaver. Hensigten var at skabe flere jobs i service- og byggebranchen. Det var samtidig ønsket, at skattefradraget skulle virke tosidigt. Man ønskede både at få sat nye arbejder i gang, og samtidig også at skabe et alternativ til “sort arbejde”.

Støtteordningen er, i modsætning til tidligere lignende ordninger, sammensat som et skattefradrag for den enkelte borger.

Skattefradraget er på 15.000 kr. pr. år pr. myndig person i en husstand. Fradraget gives som et ligningsmæssigt fradrag. Det svarer til, at skatte- eller kontantværdien bliver på maksimalt ca. 5.000 kr. pr. år pr. person.

Hvilke arbejder er omfattet:

Skattefradraget gives til en række forskellige arbejder inden for følgende hovedgrupper:

  • Rengøring i hjemmet
  • Børnepasning
  • Havearbejde
  • Vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder

skat.dk, findes en detaljeret liste over de ydelser, man kan indkøbe med skattefradrag.

Krav

Følgende krav skal være opfyldt for at man kan opnå skattefradraget:

  • Arbejdet skal udføres i borgerens helårsbolig. Det er ligegyldigt om boligformen er leje-, andels- eller ejerbolig, men fradragsmuligheden gælder ikke for sommerhuse.Der gives kun fradrag for arbejder på fællesarealer og fællesejendom, hvis beboeren har (særskilt) råderet og vedligeholdelsespligt i forhold til sådanne arealer eller bygningsbestanddele.
  • Man skal vælge en leverandør, der enten er momsregistreret eller, hvis der er tale om rent lønarbejde, en person, der er udstedt serviceattest for.
  • Leverandøren skal udstede en specificeret faktura, hvor lønudgifterne til arbejdet er specificeret.
  • Borgeren skal ved brug af kontoudtog eller på anden tilsvarende vis kunne dokumentere, at fakturaen til leverandøren er betalt.
  • Der gives i store træk kun skattefradrag for lønudgifter. Materialeforbrug gives der ikke fradrag for.

Som det fremgår af kravene, er der tale om en individuel ordning for den enkelte borger. Det betyder, at ordningen ikke kan benyttes af udlejere, andelsboligforeninger eller ejerlejlighedsforeninger, når der skal udføres fælles vedligeholdelses- og renoveringsarbejder på ejendommen.

Sådanne arbejder falder uden for ordningen, fordi de ikke opfylder de afgørende forudsætninger om særskilt råderet, vedligeholdelsespligt, fakturering og betaling direkte mellem borger og leverandør mv.

Skattefradraget i praksis:

Forpligtigelsen til at indberette det udførte arbejde, ligger hos køberen af ydelsen. Lønudgiften af arbejdet indtastes på skats hjemmeside hvorfra det automatisk overføres til køberens selvangivelse som et fradrag.

I den nye regerings regeringsgrundlag står, at boligjobplanen ophører pr. 31. december i år. Vi har derfor tidligere meddelt, bl.a. i nyhedsbrev 2011-3, at det må forventes, at fradragsmuligheden alene vil kunne udnyttes i 2011. Fradragsmuligheden er imidlertid bevaret også i 2012.

Af Allan Rigelsø, 15.09.2011 (rettet 2.11.2011)