Byggesagsadministration

Byggesagsadministration 

For foreninger er større byggesager en udfordring, bl.a. fordi det er de færreste foreninger, der har de fornødne ressourcer i tid, erfaring og viden, som er påkrævet for at sikre et forsvarligt grundlag for gennemførelse af større byggesager. Med gennemførelse tænkes på hele processen lige fra beslutningsgrundlag til varsling, projektering, licitation, byggeteknisk tilsyn samt afslutning.

Hos os anbefaler vi, at der i forbindelse med større byggesager (traditionelt dem, der besluttes gennemført udenfor foreningens ordinære vedligeholdelsesbudget) indgås en aftale med en arkitekt eller en ingeniør som byggeteknisk rådgiver for om professionel byggeteknisk rådgivning, byggestyring og tilsyn. Herudover skal der indgås aftale med os vedrørende den administrative håndtering af byggesagen, da den falder uden for den almindelige løbende administrationsaftale.

Byggeteknisk rådgivning
Som nævnt anbefaler vi, at der indgås aftale med en teknisk rådgiver, om det skal være en arkitekt, bygningskonstruktør eller ingeniør afhænger af det arbejde, der ønskes udført.

Vi tilbyder ikke byggeteknisk rådgivning, da vi mener, at det kan være uforeneligt med administrators rolle, da der i rollefordelingen kan opstå modstridende interesser. Hos os kan man altid være sikker på en 100 % uvildig rådgivning, det er for os en mærkesag. Vi koncentrerer os om det vi er bedst til – nemlig at administrere.

Vi bistår gerne med at finde en byggeteknisk rådgiver, som vi har gode erfaringer med, såfremt dette ønskes.

Byggeadministrativ rådgivning og håndtering
Der er mange administrative forhold at holde styr på i en byggesag. Byggesagsadministration kan være uhyre kompliceret og medføre store tab, såfremt den ikke håndteres korrekt, og arbejdet er som nævnt ovenfor ikke indeholdt i det almindelige administrationshonorar.

Vil tilbyder naturligvis at være bestyrelsens samarbejdspartner i forbindelse med byggesagens administrative forhold, lige fra idé til afslutning. Vores typiske honorar for fuld byggesagsadministration eksklusiv moms andrager 1,75 – 5,00 % af de samlede byggesagsomkostninger (alt afhængig af byggeriets omfang og karakter).

Typiske opgaver:
Som byggeadministrativ samarbejdspartner lægger vi stor vægt på, at opfylde foreningens behov og give en kompetent rådgivning om byggesagens administrative forhold. Vores ydelser vil normalt omfatte blandt andet følgende:

 • Konsekvensberegninger for foreningens økonomi, og udarbejdelse af oplæg til brug for foreningens beslutning.
 • Varsling af krav om adgang, leje- og boligafgiftsregulering.
 • Deltagelse i møder, herunder generalforsamlinger, møder med byggeteknisk rådgiver og entreprenør, samt deltagelse i byggemøder efter behov.
 • Rådgivning om:
  • Finansiering.
  • Valg af byggeteknisk rådgiver.
  • Valg af entreprenører.
 • Gennemgang af aftaler og entreprisekontrakter.
 • Hjemhentelse af finansiering.
 • Tegning af de fornødne forsikringer på foreningens vegne.
 • Håndtering af forsikringsskader.
 • Betaling og bogføring af udgiftsbilag efter attestation af den byggetekniske rådgiver.
 • Opstilling af endeligt byggeregnskab, på baggrund af byggeregnskab udarbejdet af den byggetekniske rådgiver.
 • Indrapportering af byggeregnskab til kommunen for regulering af den offentlige ejendomsvurdering.
 • Frigivelse af garantier efter den tekniske rådgivers anvisninger.
 • Ad hoc rådgivning i øvrigt under hele byggesagen.